Effax LC1 čistič na kůži ve spreji 250 ml

Effax čistič na kůži ve spreji byl vyvinut speciálně pro všechny hladké kůže, ale také pro kůži TFL-Cool-System®. Receptura bez tuku rychle,  trvale  a šetrně odstraňuje odolné a zaschlé nečistoty, jako je pot a zbytky hmyzu. Hloubkově čistící síla zajišťuje, že si kůže zachovává své přirozené vlastnosti. Prodyšnost klimatických membrán je zachována. Ideální pro kožené sedačky a díly,  kožené oděvy, brašny atd. 

Použití: Nastříkejte na hladkou kůži, nechte krátce působit a poté opatrně očistěte hadříkem nebo houbou. 


Poznámka: Před použitím vyzkoušejte na skrytém místě  stálobarevnost a případné povrchové změny kůže.

Vyčištěnou kůži doporučujeme ošetřit balzámem Effax

Výrobce: Effax


Nebezpečí:

  • Uchovávejte mimo dosah dětí.
  • Uchovávejte pouze v původním obalu, těsně uzavřený. Zamezte úniku do kanalizace a vodních toků.
  • Používejte ochranné rukavice, ochranný oděv, brýle.
  • Nestříkejte do očí, na pokožku ani na oblečení. Může způsobit vysušení nebo popraskání pokožky.
  • Pří KONTAKTU S POKOŽKOU ihned umýt pomocí mýdla a vody.
  • Veškeré kontaminované části oděvu ihned svlékněte.
  • PŘI POŽITÍ:  Okamžitě vypláchněte ústa, napijte se pořádně vody.  NEVYVOLÁVEJTE  zvracení. Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
  • PŘI ZASAŽENÍ OČÍ vyhledejte lékařskou pomoc. Několik minut opatrně vyplachujte vodou , vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
  • Pokud je potřeba lékařská pomoc, připravte si nádobu nebo štítek.

  • H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry. H302 Zdraví škodlivý při požití. H318 Způsobuje vážné poškození očí. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. 

Bezpečnostní list

Stáhnout bezpečnostní list. (MSDS)

300,00 Kč
nezahrnuje cenu dopravy